Odwiedzin: 122686
Święty Ojcze Onufry módl się za nami, Ikona świętego Onufrego

Mnisi Klasztor Jabłeczna

Mnisi w  Klasztorze Jabłeczna

Ihumen Makary
IHUMEN Makary (Paweł Hrynaszkiewicz) – pełniący obowiązki Namiestnika Klasztoru, urodził się 3 grudnia 1980 roku w Białymstoku. Wychował się w sąsiedztwie Monasteru Zwiastowania NMP w Supraślu.
W 1994 ukończył Szkołę Podstawową w Supraślu a w 1999 roku, po ukończeniu Technikum Gastronomicznego w Białymstoku, wstąpił do Monasteru św. Onufrego w Jabłecznej. 27 stycznia 2000 roku został postrzyżony w riasofor i otrzymał z rąk J.E. Metropolity Sawy święcenia diakonatu a 3 września 2004 roku przyjął święcenia kapłańskie. 1 kwietnia 2003 roku złożył śluby zakonne według reguły małej schimy i otrzymał imię Makary w cześć św. Makarego Egipskiego. 15 czerwca 2014 roku podniesiony do godności Ihumena, odznaczony palicą w 2015 roku.
Ihumen Makary
Archimandryta Jerzy
Archimandryta Jerzy (Grzegorz Siewiereniuk) – Urodził się 14 stycznia 1950 roku w Hukowiczach, woj. podlaskie.
Wstąpił do Monasteru w Jabłecznej w 1972 roku. Postrzyżyny w riasofor przyjął 15 lutego 1974 roku a święcenia diakońskie dnia 3 marca tegoż roku. Śluby wieczyste wg reguły małej schimy odbyły się w dniu 19 marca 1977 roku. Przyjął zakonne imię Jerzy, ku czci św. wielkomęczennika Jerzego Zwycięzcy. Święcenia kapłańskie 25 marca tegoż roku udzielił mu J. E. Metropolita Bazyli (Doroszkiewicz). Wielokrotnie nagradzany za służbę dla dobra PAKP: nabiedrennik – 1979, złoty krzyż napierstny – 1989, ihumeństwo – 1999, palica – 2002 i krzyż z ozdobami – 2004 r., archimandryctwo - 2014 r.
Archimandryta Jerzy
Ihumen Dionizy
Ihumen Dionizy (Roman Awksietijuk) – urodził się 15 czerwca 1978 roku w Hajnówce, woj. podlaskie. Szkołę Podstawową ukończył w Narewce w roku 1993, Technikum Drzewne o specjalności meblarstwo - w Hajnówce, w roku 1998, Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie w 2003 roku a Chrześcijańską Akademię Teologiczną w 2006 r.
W sierpniu 1999 roku wstąpił do Monasteru św. Onufrego w Jabłecznej. W styczniu 2000 roku został postrzyżony w riasofor. Z rąk J.E. Metropolity Sawy otrzymał święcenia diakonatu w marcu 2000 roku a kapłańskie w czerwcu tegoż roku. 1 kwietnia 2003 roku złożył śluby zakonne według reguły małej schimy i otrzymał imię Dionizy ku czci św. Dionizego Areopagity. W 2014 r. otrzymał godność Ihumena.
Odpowiedzialny za chór oraz prace ogrodnicze.

Ihumen Dionizy
Hieromnich Piotr

  Hierodiakon Piotr Dawidziuk - urodził się 26 marca 1992 r. w Hajnówce. W roku 2011 ukończył Liceum Ogólnokształcące z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce oraz Prawosławne Studium Psalmistów i Dyrygentów Cerkiewnych w Hajnówce. W 2014 r. ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne, następnie w roku 2016 Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie, broniąc pracę magisterską pod tytułem "Monastycyzm jako jedna z dróg do przebóstwienia".
     Został przyjęty w poczet nowicjuszy 6 sierpnia 2014 roku. Postrzyżyny w riasofor oraz święcenia diakońskie otrzymał z rąk JE Metropolity SAWY 6 lutego 2016 roku. Z okazji Święta Paschy 2017, odznaczony podwójnym orarionem. 26 sierpnia 2016 roku J.E. Metropolita Sawa udzielił mu święceń kapłańskich i nagrodził prawem noszenia nabiedrennika. W 2019 roku otrzymał jako nagrodę paschalną prawo noszenia Złotego Krzyża.
    

Hieromnich Piotr
Hieromnich Kasjan
Hieromnich Kasjan (Stefaniuk) – urodził się 26 kwietnia 1986 roku w Białej Podlaskiej. Tam też skończył Szkołę Podstawową w 1999 roku, Gimnazjum w 2002 oraz Liceum Profilowane w 2005 r. Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie ukończył w roku 2008, jednocześnie kontynuując studia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.
Do Monasteru wstąpił we wrześniu 2008 r. Postrzyżyny w riasofor odbyły się w dniu 27 grudnia 2008 roku, których udzielił Archimandryta Atanazy (Nos). Święceń diakonatu udzielił J.E. Metropolita Sawa w dniu 25 czerwca 2009 roku. Jego Ekscelencja Jerzy, Biskup Siemiatycki dokonał postrzyżyn według reguły małej schimy, nadając mu imię  Kasjan, w cześć św. Jana Kasjana Rzymianina. 5 września 2017 roku J.E. Metropolita sawa udzielił my święceń kapłańskich i jednocześnie nagrodził prawem noszenia nabiedrennika.

Odpowiedzialny za oprowadzanie wycieczek oraz porządek w klasztornych świątyniach.
Hieromnich Kasjan
Hierodiakon Eulogiusz (Żornaczuk)
Hierodiakon Eulogiusz (Żornaczuk) – urodził się 3 stycznia 1951 roku w miejscowości Czeremcha, woj. podlaskie. Po ukończeniu miejscowej Szkoły Podstawowej, wstąpił do Wyższego Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie, które ukończył w 1968 roku.
Do Monasteru wstąpił w sierpniu 2003 roku. Postrzyżyn w riasofor udzielił mu Archimandryta Atanazy (Nos) 27 grudnia 2008 roku, który dokonał także postrzyżyn małej schimy w dniu 27 sierpnia 2014 r., nadając zakonne imię w cześć św. Eulogiusza z 6 wieku, ascety tebaidzkiego. W dniu 14 marca 2015 r. bp siemiatycki Jerzy udzielił mu święceń diakońskich.
Odpowiedzialny za konserwację wszelkich urządzeń technicznych w Monasterze.
Hierodiakon Eulogiusz (Żornaczuk)
Hierodiakon Jarosław
 
     Hierodiakon Jarosław Bałło urodził się 31 grudnia 1988r., w Bielsku Podlaskim. Szkołę Podstawową i Gimnazjum ukończył w Zespole Szkół z dodatkowym nauczaniem języka białoruskiego im. Ziemi Orlańskiej w Orli a I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Bielsku Podlaskim, w 2007r. W tym samym roku rozpoczął studia filologiczne na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, na kierunku Slawistyka, obronił pracę licencjacką na temat „Święci żołnierze w folklorze bułgarskim”; w lipcu 2011r. obronił pracę magisterską na temat: „Pieniądze i wizualność – obrazy na polskich banknotach w dwudziestoleciu międzywojennym”. W 2015 r. ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie.
     12 sierpnia 2015r. zaliczony do grona braci Klasztoru Świętego Onufrego Wielkiego w Jabłecznej, oddelegowany do CKP w Warszawie. W październiku 2015r. rozpoczął studia magisterskie na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. W Święto Zwiastowania Bogurodzicy - 7 kwietnia 2017 roku - JE Metropolita Sawa udzielił mu święceń riasofornych oraz diakońskich.
Hierodiakon Jarosław
© 2009 Monaster św. Onufrego w Jabłecznej