Świętego Onufrego w Jabłecznej

Świętego Onufrego w Jabłecznej

Świętego Onufrego w Jabłecznej

W dniach 24-25 czerwca 2019 roku w Stauropigialnym Monasterze Świętego Onufrego Wielkiego w Jabłecznej odbyły się świąteczne uroczystości ku czci patrona monasteru. 23 czerwca po zakończeniu niedzielnej Świętej Liturgii namiestnik monasteru ihumen Makary, oświęcił nową ikonę św. Onufrego, na której przedstawiony został święty pustelnik wraz ze scenami z jego żywota. Późnym popołudniem tego samego dnia przybyła do monasteru, już po raz dwudziesty ósmy, piesza pielgrzymka z Białegostoku. Wierni pielgrzymowali z modlitwą na ustach ku czci św. Onufrego z odległego Białegostoku przez 9 dni.

 

W wigilię święta, 24 czerwca, była celebrowana bracka Święta Liturgia. Liturgię sprawował Jego Ekscelencja Biskup Siemiatycki Warsonofiusz w asyście braci jabłeczyńskiego monasteru wraz z diakonem Markiem Łopatiukiem z warszwskiej parafii Mądrości Bożej. Po Liturgii Ekscelencja dokonał małego poświęcenia wody i odprawił litiję nad  grobami zmarłych braci.

 

Po południu do monasteru dotarła również piesza pielgrzymka z parafii Opieki Matki Bożej w Sławatyczach.

 

Świątecznym uroczystościom przewodniczył Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa Metropolita Warszawski i całej Polski, w asyście Ich Ekscelencji: Arcybiskupa Lubelskiego i Chełmskiego Abla, Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba, Arcybiskupa Wrocławskiego i Szczecińskiego Jerzego, Arcybiskupa Przemyskiego i Gorlickiego Paisjusza, Biskupa Łódzkiego i Poznańskiego Atanazego, Biskupa Siemiatyckiego Warsonofiusza oraz zgromadzonego duchowieństwa z różnych diecezji naszej Cerkwi i z zgranicy.

 

Centralne uroczystości rozpoczęły się całonocnym czuwaniem w soborze Świętego Onufrego Wielkiego, głównej monasterskiej świątyni. Śpiewał chór studentów i absolwentów Prawosławnego Seminarium Duchownego i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej pod dyrekcją prof. dr. hab. Włodzimierza Wołosiuka.

 

O godzine 23:00 śpiewano akafist przed cudotwórczą ikoną świętego Onufrego, który sprawował Jego Ekscelencja Biskup Łódzki i Poznański Atanazy. Hierarsze asystowało kilkunastu duchownych, a samo nabożeństwo zgromadziło wielu wiernych.

 

Pierwsza Święta Liturgia była sprawowana w kaplicy pw. Zaśnięcia Bogurodzicy o godzinie 1:00. Celebrował ją Jego Ekscelencja Biskup Siemiatycki Warsonofiusz. Podczas Liturgii śpiewał chór parafii przyklasztornej w Jabłecznej pod dyrekcją p. Swietłany Linkiewicz. Liturgię nad Bugiem w kaplicy Świetego Ducha, o godzinie 3:00 sprawował Jego Ekscelencja Atanazy Biskup Łódzki i Poznański. Nabożeństwo upiększał swym śpiewem chór „Katapetasma” pod dyrekcją p. Łukasza Hajduczeni.

Podczas Liturgii do sakramentów spowiedzi i Eucharystii przystąpiła większość przybyłych  pielgrzymów.

 

25 czerwca, o godzinie 10:00, w głównej świątyni monasteru rozpoczęła się uroczysta Liturgia sprawowana przez Jego Eminencję Metropolitę Sawę. Jego Eminencji asystowali Ich Ekscelencje: abp Abel, abp Jakub, abp Jerzy, abp Paisjusz oraz licznie zgromadzone duchowieństwo. Po wysłuchaniu ewangelicznej perykopy ze słowem do wiernych zwrócił się abp Jerzy. Jego Ekscelencja dokoknał porówania współczesnego człowieka do świętych ascetów i męczenników za wiarę na przykładzie św. Onufrego. Mówił o tym, że współczesny człowiek w pierwszej kolejności myśli o tym, aby zaspokoić wszystkie swoje potrzeby naturalne, a gdy już tego dokona, jest gotów myśleć o sprawach duchowych. Zaprzątają mu głowę myśli przyziemne, istotne są dobra doczesne i uznanie w oczach ludzi. Pan Bóg i życie duchowe umieszczane jest na dalszym planie. Współczesny człowiek nie jest skłonny do wyrzeczeń i poświęceń. Pierwsi asceci nie zważali na trudne warunki pogodowe i materialne, dobrowolnie zrzekali się wygód i potrzeb, aby w pełni oddać się modlitwie, służbie Bogu i drugiemu człowiekowi. Człowiek XXI w. ulega swoistej ułudzie. Doszukuje się wielu wad, grzechów i niedociągnieć u innych ludzi, albowiem patrzy na nich z perspektywy namiętności, które nim rządzą. Paradoksalnie widzi w innych to, z czym sam nie potrafi sobie poradzić. Taki stan rzeczy sprawia, że ogarnięty duchową niemocą, bez względu na to gdzie się znajduje i co posiada, zawsze będzie nieszczęśliwy. Liturgię zakończyła uroczysta procesja wokół głównej świątyni monasteru.

 

Po procesji ze słowem do zgromadzonych pielgrzymów i wiernych zwrócił się Jego Eminencja Metropolita Sawa. Hierarcha podkreślił jak bardzo ważne miejsce w historii Prawosławnej Cerkwi w Polsce odgrywał i nadal odgrywa Monaster Świętego Onufrego Wielkiego w Jabłecznej. Przypomniał, iż mimo prześladowań, licznych ataków, nacisków i upokorzeń, mnisi z Jabłecznej byli wierni i oddani świętej wierze prawosławnej. Jabłeczyński monaster podczas wielu historycznych perturbacji zawsze był ostoją dla prawosławego wiernego Rzeczpospolitej. Jego Eminencja w swoim słowie nawoływał wiernych, aby pamiętali i doceniali świętych mnichów i „swoich” świętych męczenników ziemi chełmskiej i podlaskiej, którzy oddali życie za wiarę, którzy swoim życiem i postawami są dla współczesnego człowieka wzorem postępowania, ale też są opiekunami, do których powinien się modlić o wstawiennictwo przed Panem Bogiem. Jego Eminencja podziękował za przybycie na uroczystości wszystkim hierarchom, duchownym i wiernym, miejscowym władzom samorządowym, darczyńcom i pielgrzymom z zagranicy. Po nabożeństwie wszyscy zebrani udali się na uroczystą agapę.

 Święty ojcze nasz Onufry módl się za nas do Boga!

 Namiestnik wraz z monasterskim bractwem dziękują wszystkim darczyńcom i ofiarodawcom pomagającym klasztorowi, a także pielgrzymom za przybycie na patronalne święto i wspólną modlitwę.

Zdjęcia: Lech Mazur