Śpiewy Liturgii Uprzednio Poświęconych Darów (znamiennago raspiewa), opr. D. Sawicki.